Skip to main content

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.

Onze gegevens

WijZijn de praktijk
Emmakade 59.                         Oosterhoutstraat 9A
8921AC Leeuwarden                 9401NA Assen

Telefoonnummer: 06 – 24553300
Website: www.wijzijndepraktijk.nl
E-mailadres: wijzijn@wijzijndepraktijk.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij contact kunnen opnemen en voor het cliëntdossier. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Gegevens huisarts

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar wijzijn@wijzijndepraktijk.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar: wijzijn@wijzijndepraktijk.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij back-ups, beperkte toegankelijkheid tot persoonsgegevens, beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, een beveiligde internetverbinding, een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten, encryptie, geheimhoudingsbedingen, regelmatige beveiligingstesten, regelmatige controle van logbestanden, toewijzing van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging en wachtwoorden voor elektronische systemen.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. De wettelijke bewaartermijn voor cliëntendossiers is 20 jaar.

©EenvoudigRecht.nl

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met één van onze therapeuten.

neem vrijblijvend contact op
Zoals de melodie niet is samengesteld uit tonen, een vers niet uit woorden, een zuil niet uit lijnen, zo is het ook met de mens tot wie ik Jij zeg.

Martin Buber